Regulamin

Regulamin

Pragniemy poinformować szanownych klientów www.sklep.draminski.pl aby przed rozpoczęciem korzystania ze strefy logowania w panelu użytkownika obowiązkowo zapoznali się z treścią naszego Regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 2024.05.10

REGULAMIN STREFY LOGOWANIA PANELU UŻYTKOWNIKA WITRYNY
www.sklep.draminski.pl

 1. Postanowienia ogólne
  2. Definicje
  3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  5. Warunki zawierania umów sprzedaży
  6. Sposoby płatności
  7. Koszt, termin i sposoby dostawy
  8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
  9. Gwarancja produktu
  10. Tryb postępowania reklamacyjnego
  11. Prawo odstąpienia od umowy
  12. Własność intelektualna
  13. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
  14. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.)
  15. Odwrócone obciążenie podatkiem VAT
  16. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Witryna internetowa działająca pod adresem www.sklep.draminski.pl prowadzona jest przez Dramiński S.A., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429112, NIP: 739 385 57 06, REGON: 281418440, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń ul. Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@draminski.com tel. +48 89 675 26 00.
 2. Witryna internetowa www.sklep.draminski.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez  www.sklep.draminski.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych witryny www.sklep.draminski.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w naszej witrynie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Witryna www.sklep.draminski.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet tylko na terenie Polski natomiast w innych krajach Unii Europejskiej oraz poza obszarem Unii za pośrednictwem dystrybutorów.
 7. Produkty oferowane za pośrednictwem www.sklep.draminski.pl są nowe, zgodne z umową i zostały wyprodukowane przez firmę Dramiński S.A. w Polsce w siedzibie firmy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE
 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.draminski.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.draminski.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.draminski.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin witryny internetowej www.sklep.draminski.pl.
 10. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem witryny internetowej www.sklep.draminski.pl
 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCAfirma Dramiński S.A. KRS: 0000429112, NIP: 739 385 57 06, REGON: 281418440  ul. Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk
 12. PRODUKT – dostępna poprzez www.sklep.draminski.pl rzecz ruchoma albo usługa serwisowa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem witryny internetowej.
 14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem witryny internetowej.
 16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 17. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych na www.sklep.draminski.pl.
 18. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.
 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. A) Usługodawca umożliwia za pośrednictwem sklep.draminski.pl korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta na www.sklep.draminski.pl,
  3. Newsletter,
  4. zamieszczanie opinii,
  5. Formularz Kontaktowy.
 1. B) Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców na sklep.draminski.pl odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. C) Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część witryny i prezentowanych na niej materiałów.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. A) Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale 3 pkt. A) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 5. B) Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w strefie logowania zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez www.sklep.draminski.pl zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 1. C) Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

– komputer, tablet, telefon z dostępem do Internetu,

– dostęp do poczty elektronicznej,

– przeglądarka internetowa,

– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. D) Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze witryny sklep.draminski.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. E) Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. F) Klient zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.
 4. G) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. H) Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:

– powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

– o charakterze rasistowskim,

– o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

– noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

– naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

– wprowadzające w błąd Usługobiorców.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.sklep.draminski.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Dramiński S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do asortymentu oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie www.sklep.draminski.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 6. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w strefie logowania.
 8. Zamówienia można składać:
  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (www.sklep.draminski.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@draminski.com,
  3. telefonicznie pod numerem: + 48 89 675 26 00.
 9. Zamówienia realizowane są od niedzieli do piątku.
 10. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
   1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   2. druk odstąpienia od umowy,
   3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 9 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 11. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT) w formie elektronicznej wystawianej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Na życzenia Klienta bezzwłocznie wystawiana jest faktura VAT w formie tradycyjnej.
 12. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.
 13. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkty podlegające specjalnym wymogom prawnym, wynikającym z ustawy z dnia 19 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z Klientem skontaktuje się przedstawiciel Dramiński S.A. w celu uzyskania dodatkowych danych osobowych Klienta (w szczególności nr PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zameldowania), niezbędnych do zrealizowania Zamówienia w zgodzie z ww. ustawą.
 14. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania Zamówienia (zawierania umowy) w szczególności błędnego obliczania wartości zamawianych Produktów lub kosztów przesyłki. Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie pisemnie na adres: Dramiński S.A., ul. Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@draminski.com. O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 7 Dni Roboczych od daty otrzymania przez DRAMIŃSKI S.A. przedmiotowej reklamacji.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zamówienia złożone w sklepie internetowym na www.sklep.draminski.pl do godziny 13:00, zależnie od wybranej przez Klienta formy przesyłki, najczęściej wysyłane są tego samego dnia roboczego. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 24 godzin od momentu jego opłacenia, jednak nie dłużej niż 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub online, czekamy z wysyłką towaru do momentu zaksięgowania płatności na naszym koncie.
 3. Zakupione w Dramiński S.A. Produkty są wysyłane do Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na wskazany w Formularzu Zamówień adres dostawy.
 4. Zamówienia, zależnie od wybranej przez Klienta formy przesyłki, dostarczane są od poniedziałku do soboty.
 5. Czas wysyłki Produktu wskazany jest każdorazowo w opisie Produktu.
 6. W przypadku Zamówień obejmujących kilka Produktów o różnym okresie wysyłki, termin wysyłki całego Zamówienia wyznacza Produkt, dla którego przewidziany jest najdłuższy termin wysyłki.
 7. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu albo niezgodności zawartości przesyłki z fakturą VAT, prosimy o sporządzenie z kurierem odpowiedniego protokołu zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi.
 8. W przypadkach, gdy dostawa nie może nastąpić w formie wybranej przez Klienta, Sprzedawca informuje Klienta o konieczności zmiany formy dostawy niezwłocznie oferując formy zastępcze.
 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 1. A) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 2. B) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@draminski.com
 3. C) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. D) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 1. GWARANCJA PRODUKTU
 1. Wszystkie Produkty oferowane poprzez www.sklep.draminski.pl posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie udziela gwarancji na baterie, akumulatory, powerbanki, paliwo turystyczne, smary, impregnaty i inne materiały eksploatacyjne, których właściwości mogą ulec degradacji wraz z upływem czasu.
 2. Standardowy okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące (chyba że gwarant ustanowił inaczej) i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
 4. Dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat towarów objętych gwarancją, okresu i warunków gwarancji oraz uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji zawiera druk gwarancji wystawiony przez gwaranta.
 5. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta, wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta z mocy prawa.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w rozdziale XIII, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
  4. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z biurem DRAMIŃSKI S.A. biuro@draminski.com
  5. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@draminski.com lub pisemnie na adres ul. Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk.
  6. W powyższych wiadomościach należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  7. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
  8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na trwałym nośniku, w szczególności  na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  9. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Sprzedawca odpowiednio:
   • pokrywa koszty wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Konsumenta,
   • pokrywa koszty naprawy oraz ponownego dostarczenia Produktu do Konsumenta,
   • obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta – wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny,
   • w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od klienta zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy o którym mowa w niniejszym punkcie, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Konsumenta. W przypadku uznania reklamacji / naprawy serwisowej produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt Sprzedawcy.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem www.sklep.draminski.pl Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@draminski.com
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego rozdziału, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy i wzorze formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 4. Z zastrzeżeniem pkt 5 oraz 6 niniejszego rozdziału Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez www.sklep.draminski.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Termin trzydziestodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
  2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
  3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
  4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sklep.draminski.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z zastrzeżeniem pkt 12 Rozdziału I oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku ) są własnością firmy Dramiński S.A., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429112, NIP: 739 385 57 06, REGON: 281418440, ul. Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sklep.draminski.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 3 oraz 4 niniejszego rozdziału, jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sklep.draminski.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronie internetowej www.sklep.draminski.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości strony internetowej www.sklep.draminski.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 4. Usługodawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Produktów sprzedawanych przez www.sklep.draminski.ploraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie Newslettera oraz prowadzenia Konta.
 5. Usługobiorca przesyłając zdjęcie wraz z opisem z zamiarem umieszczenia ich na stronie www.sklep.draminski.pl udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia, zgodnie z poniższymi zasadami.
 6. Licencja upoważnia witrynę internetową www.sklep.draminski.pl do korzystania ze zdjęcia przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie sklepu internetowego www.sklep.draminski.pl oraz profilach prowadzonych dla Usługodawcy w serwisach społecznościowych typu Facebook.
 7. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,
  3. w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 8. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na obszarze całego świata.
 9. Ponadto Usługobiorca korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
  1. wyraża zgodę na dokonywanie przez www.sklep.draminski.pl, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Usługobiorcy, opracowań zdjęcia, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów opisanych w strefie logowania www.sklep.draminski.pl, przekształcenia zdjęcia do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Dramiński S.A. , zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez www.sklep.draminski.pl z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;
  2. zezwala www.sklep.draminski.pl na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań zdjęcia oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
  3. upoważnia www.sklep.draminski.pl do zniszczenia utrwalenia zdjęcia dokonanego przez www.sklep.draminski.pl, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Usługobiorcy,
  4. przenosi na www.sklep.draminski.pl prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęcia.
 10. Ponadto Usługobiorca oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia wraz z opisem lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia wraz z opisem, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do zdjęcia, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do www.sklep.draminski.pl z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej Licencji oraz z tytułu wykonywania przez www.sklep.draminski.pl przekazanych przez Usługobiorcę uprawnień,
  2. osoby występujące na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację zdjęcia i oświadczyły, że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych,
  3. na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 11. Usługobiorca przesyłając na www.sklep.draminski.pl zdjęcie oraz inne treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW
 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy rozdział nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  • b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z rozdziałem X Regulaminu,
  • c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z rozdziałem XI Regulaminu.
  • d) zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

 1. ODWRÓCONE OBCIĄŻENIE PODATKIEM VAT
 1. Od dnia 1 lipca 2015 r. następujące towary objęte są mechanizmem tzw. odwróconego obciążenia podatkiem VAT:
  – Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy,
  – Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony,
  – Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów.
 2. Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT na towary wskazane w pkt 1 niniejszego rozdziału stosuje się w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
  – kupującym jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  – łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.
 3. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w pkt 1, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.
 4. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w pkt 1 niniejszego rozdziału.
 5. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, w przypadku jeśli dotyczy ono Produktów wymienionych w pkt 1 niniejszego rozdziału w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto, z Klientem skontaktuje się pracownik www.sklep.draminski.pl w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia.
 6. W przypadku jednolitych gospodarczo transakcji spełniających przesłanki opisane w pkt 2 niniejszego rozdziału, zapłata ceny za towary nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, w tym przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, które umożliwiają  identyfikację składającego zlecenie płatnicze albo w systemie ratalnym.
 7. W przypadku podlegania danej transakcji mechanizmowi odwróconego obciążenia podatkiem VAT, Dramiński S.A. zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia oryginałów poniżej wymienionych dokumentów w celu wystawienia dokumentu korygującego stawkę VAT:
  – zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy, że Klient jest czynnym podatnikiem VAT – nie starsze niż 14 dni,
  – oświadczenie osoby fizycznej, że jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta z czytelnym podpisem i pieczęcią firmową wraz z numerem rachunku bankowego z którego zostanie dokonana płatność/do którego została przypisana karta,
  – potwierdzenie dokonania płatności.
 8. Witryna www.sklep.draminski.pl weryfikuje, czy Klient, o którym mowa w pkt 7 niniejszego rozdziału, figuruje jako podatnik VAT czynny i w przypadku pozytywnej weryfikacji wystawia korektę faktury do stawki „NP” oraz dokonuje na rzecz Klienta zwrotu podatku VAT.
 9. W przypadkach transakcji, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w pkt 1 niniejszego rozdziału, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję, Klient zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez DRAMIŃSKI S.A. odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych mechanizmem tzw. odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez strefę logowania w witrynie www.sklep.draminski.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który zapewniałoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między www.sklep.draminski.pl, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/