Regulamin serwisu urządzeń

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w rozdziale XIII, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
  4. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z biurem DRAMIŃSKI S.A. biuro@draminski.com
  5. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@draminski.com lub pisemnie na adres ul. Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk.
  6. W powyższych wiadomościach należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  7. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
  8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na trwałym nośniku, w szczególności  na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  9. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Sprzedawca odpowiednio:
   • pokrywa koszty wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Konsumenta,
   • pokrywa koszty naprawy oraz ponownego dostarczenia Produktu do Konsumenta,
   • obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta – wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny,
   • w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od klienta zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy o którym mowa w niniejszym punkcie, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Konsumenta. W przypadku uznania reklamacji / naprawy serwisowej produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt Sprzedawcy.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem www.sklep.draminski.pl Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@draminski.com
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.