Promocja z okazji Otwarcia Sklepu Internetowego

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Promocja z okazji Otwarcia Sklepu Internetowego

Dramiński S.A. https://sklep.draminski.pl/” (dalej jako „Regulamin”)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Promocja z okazji Otwarcia Sklepu Internetowego Dramiński S.A.” (dalej jako „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) jest DRAMIŃSKI S.A. z siedzibą przy ul. Wiktora Steffena 21 w Sząbruku 11-036, NIP: 139-38-55-706, REGON 281418440, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000429112, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000.000,00 złotych, w całości wpłaconym (dalej zwana „Organizatorem”).

Akcja Promocyjna obejmuje zakupy urządzeń do rolnictwa poprzez stronę internetową https://sklep.draminski.pl, a dokładnie w zakładkach: https://sklep.draminski.pl/urzadzenia-do-rolnictwa/ , https://sklep.draminski.pl/urzadzenia-do-hodowli-zwierzat/ oraz https://sklep.draminski.pl/urzadzenia-do-hodowli-psow/

Promocja prowadzona będzie w ramach sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem https://sklep.draminski.pl.

Akcja Promocyjna będzie prowadzona w okresie od dnia 01.06.2024 r. do dnia 23.06.2024 r. w sposób ciągły od 01.06.2024 do 23.06.2024 do godz. 23:59 (dalej jako „Okres Sprzedaży Promocyjnej”).

Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://sklep.draminski.pl.

Promocją objęta jest wyłącznie sprzedaż z dostawą na terenie Polski.

§ 2

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie dobrowolne.

Klient, dokonując zakupu jednego produktu z oferty sklepu online, otrzymuje 3% zniżki na każdy wybrany produkt wpisując KOD promocyjny SKLEP.

Nabywca może nabyć dowolną ilość produktów w ramach dostępnej promocji.

Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami ani zniżkami organizowanymi przez firmę Dramiński S.A.

Produkt nie podlega wymianie na gotówkę, a ewentualny zwrot następuje w kwocie, za jaką został zakupiony dany towar.

Towar zakupiony w ramach Promocji podlega standardowym warunkom gwarancji.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do udziału klienta w Promocji konieczna jest akceptacja jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. Za akceptację uznaje się uiszczenie opłaty.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: (a) okoliczności siły wyższej, (b) gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Akcji Promocyjnej, (c) oczywistych omyłek i błędów pisarskich, (d) zmiany zasad przeprowadzania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.